Onze stichting

Ontstaansgeschiedenis. (Hoe het begon)

De gemeente Nieuwegein heeft in 2013 ambitieuze woningbouwplannen gepland op verschillende (groene) locaties in Nieuwegein. Deze woningbouwplannen moeten samen met enkele reeds gerealiseerde plannen invulling geven aan de veronderstelde woningbehoefte in Nieuwegein. In totaal gaat het om 3.300 woningen. Veel bewoners zien deze plannen als een aantasting van het groene Nieuwegein, of hebben anderszins bedenkingen bij de plannen. Op diverse locaties zijn daarom bewonersgroepen actief geworden. Deze bewonersgroepen hebben allen een vergelijkbare uitdaging: de geplande woningbouw wordt opgelegd door de gemeente en is niet gewenst of kan met een alternatief ontwerp veel beter worden ingepast. Enkele  bewonersgroepen willen verdergaan en meedenken met de gemeente hoe zij het beste de veronderstelde woningbouwbehoefte in de gemeente kunnen invullen.

In deze wens en in de wens een krachtige en waardevolle gesprekspartner te zijn voor de gemeente hebben diverse bewonersgroepen met elkaar de stichting BCN opgericht.
Vanuit deze stichting willen bewonersgroepen uit Nieuwegein in een positieve dialoog met de gemeente duurzame oplossingen vinden voor de problematiek binnen de Gemeente Nieuwegein op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening, groenvoorzieningen, financiën, milieu en flora en fauna. Dit met als uiteindelijk doel het woongenot in de Gemeente Nieuwegein te vergroten en van Nieuwegein een duurzame, groene en gezonde gemeente te maken, waar het goed toeven is.

Wat doen we?

De stichting Bewoners Collectief Nieuwegein wil haar doel bereiken door onderstaande aanpak.

  • Doordat wij een prima verankering hebben in de Nieuwegeinse samenleving (we zijn immers zelf bewoners van Nieuwegein) zijn wij in staat te benoemen welke kwalitatieve en kwantitatieve behoefte de bewoners in Nieuwegein hebben op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening, groenvoorzieningen, financiën, milieu en flora en fauna. Deze kennis noemen wij onze “toegevoegde waarde” voor de gemeente Nieuwegein;
  • Deze kennis houden wij bij door in contact te zijn en te blijven met onze buren, kennissen, vrienden en familieleden in Nieuwegein en de onderwerpen waar de stichting Bewoners Collectief Nieuwegein voor staat te bespreken;
  • Deze kennis gebruiken wij in het contact met de gemeente om de plannen van de gemeente op de genoemde thema’s te voorzien van commentaar en te streven naar verbeteringen van de plannen. Naast het reactief handelen op gemeentelijke plannen komen wij ook met alternatieven;
  • De bewoners van Nieuwegein houden we geregeld op de hoogte van onze activiteiten en onze visie via de website, lokale media en andere communicatiekanalen.

Wat doen we niet?

We houden ons op hoofdlijnen bezig met de genoemde thema’s. Op het niveau van de gemeente. Op locatieniveau kunnen wij met onze kennis en visie assistentie bieden aan de bewonersgroepen. Wij vervangen de bewonersgroepen op locatieniveau echter niet.

 

BCN in relatie tot de gemeentelijke wijknetwerken

De gemeente Nieuwegein werkt met wijknetwerken. Zij zijn een klankbord voor de gemeente. In de wijknetwerken ontmoet de gemeente de inwoner van een betreffende wijk. Deze wijknetwerken hebben een grote toegevoegde waarde voor de bewoners en voor de gemeente. Ze hebben raakvlakken met BCN. Ook BCN wil het geluid uit de wijk naar de gemeente brengen. De stichting BCN onderscheidt zich echter op een aantal belangrijke punten van de wijknetwerken:

  • BCN wil enkel de onderwerpen woningbouw, ruimtelijke orderning, groenvoorzieningen, financien, milieu en flora en fauna beschouwen. De wijknetwerken houden zich op lokaal niveau veel meer bezig met het sociale en fysieke beheer van de wijk. Daarbij kan het gaan over bijvoorbeeld overlastzaken of onderhoud aan het openbare gebied.
  • BCN is wijk overstijgend. Een onderwerp als ruimtelijke orderning stopt veelal niet bij de grens van een wijk. Daar passen andere vraagstukken bij, die in de wijknetwetwerken niet aan de orde komen, zoals de woningvraag in Nieuwegein.
  • BCN wordt niet georganiseerd door de gemeente, maar organiseert zich van “onderaf”. In de ontstaansgeschiedenis is aangegeven dat BCN ontstaan is door de bewoners uit Nieuwegein zelf. BCN wordt ook niet gefinancieerd door de gemeente. Daarmee wil BCN zo puur mogelijk het geluid uit Nieuwegein op kunnen halen.